AGS Logo

Blog

PRINCIPALS NOVETATS EN MATERIA LABORAL (RD-Llei 28/2018).

En aquest article volem informar de les principals novetats en matèria Laboral aprovades en el Reial Decret-Llei publicat al BOE en data 29 desembre 2018, doncs s’inclouen modificacions importants en la cotització a la Seguretat Social en matèria laboral i de contractació, així com en la regulació dels treballadors per compte propi o autònoms i la millora de determinades pensions, que de ben segur poden afectar d’una manera o d’una altre en el col·lectiu professional de la odonto-estomatologia.

Les principals novetats son:

Jubilació forçosa establerta per conveni col·lectiu.

El Decret Llei permet extingir el contracte d´un treballador que compti amb l´edat legal de jubilació, sempre que:

 • Aquesta mesura sigui negociada per conveni col·lectiu.
 • El treballador reuneixi les condicions per causar la pensió de jubilació i percebre el 100% de la prestació.
 • La mesura es vinculi a objectius de política de generació de llocs de treball expressats en el conveni col·lectiu.

Derogació de les mesures i incentius vinculats a una taxa de desocupació superior al 15%.

Degut a que la taxa d’atur a Espanya ha baixat al 14,55% segons  l’ última enquesta de població activa, les mesures i incentius que es van aprovar en anys anteriors vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%, queden derogades.

 • Es deroga expressament el contracte indefinit de recolzament als emprenedors. Aquest contracte establia un període de prova d´un any.

També desapareixen el següents incentius:

 • Possibilitat d´establir contractes de formació i aprenentatge a persones entre 25 i 30 anys.
 • Els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa
 • Els incentius als contractes en pràctiques.
 • La contractació indefinida d´un jove per microempreses i empresaris autònoms.
 • Els incentius a la contractació en nous projectes d´emprenedoria jove.
 • El contracte a la primera ocupació jove.

Salari Mínim Interprofessional 2019.

S’Apuja el Salari Mínim Interprofessional (SMI) un 22,3% respecte de l’any 2018. Aquesta pujada es tradueix en les següents xifres:

SMI hora efectivament treballada  (servei llar familiar) 7,04 €
SMI diari 30 €
SMI mensual per 14 pagues 900 €
SMI mensual amb inclusió de pagues extraordinàries 1.050 € 1.050 €
SMI al any 12.600 €

Hi ha però excepcions d´aplicació d’aquesta pujada, concretament en:

 • En convenis col·lectius que utilitzen com referència el SMI.
 • Contractes i pactes de naturalesa privada que utilitzen com referència el SMI.
 • Normes de Ceuta i Melilla que utilitzin el SMI com indicador de referència.

Es important tenir clar que cap treballador a jornada complerta ha de percebre una retribució salarial total per sota del SMI-2019 (12.600€ en còmput anual).

Obligació de cotitzar per estudiants en pràctiques no Laborals i no remunerades.

Una vegada es desenvolupi la norma reglamentaria (previst per el primer trimestre de l’any) serà obligatòria la inclusió en el sistema de la Seguretat Social d’aquells estudiants que realitzin pràctiques en empreses encara que siguin NO remunerades. La cotització serà igual que la dels contractes de formació, però sense cotitzar pel concepte de Desocupació, Fogasa ni Formació Professional.

Canvis de bases i quotes pels autònoms i cotització obligatòria de totes les contingències.

Les principals novetats que afecten als professionals que cotitzen pel règim d’autònoms són les següents:

 • Pugen les bases de cotització dels autònoms. Les noves bases son:
BASE MÀXIMA 4.070,10 €
BASE MÍNIMA 944,40 €
BASE MÀXIMA MAJORS 48 ANYS 2.077,80 €
BASE MÍNIMA MAJORS 48 ANYS 1.018,50 €
BASE MÍNIM AUTÒNOMS SOCIETARIS 1.214,10 €

Aquest augment de bases comportarà una augment automàtic en les quotes dels autònoms que cotitzin  per bases mínimes i els que siguin membres de societats mercantils.

 • Obligació de cotitzar per totes les contingències: comuns, professionals (accidents de treball), cessament d’activitat (prestació per cessament d’activitat) i formació professional. Degut això es fixen nous percentatges de cotització que afectaran lleugerament a la seva quota d’autònoms i seran addicionals als augments per canvi de bases del punt anterior.
 • Es modifica també la quota mensual de Tarifa Plana d’autònoms que passa de 50€ a 60€.
 • La cobertura obligatòria de contingències comuns serà a través de Mútua Col·laboradora i no a través de l’INSS tal i com venia sent fins ara per aquells autònoms donats d’alta amb anterioritat a l’ 01/01/1998. Aquests disposen d’un termini de 3 mesos (fins el 31/03/2019) per triar Mutua Col·laboradora. Aquest canvi tindrà efectes 01/06/2019.

Noves prestacions per als treballadors autònoms.

Amb independència del punt anterior, els autònoms es veuen afectats positivament amb la incorporació de les següents novetats:

 • Es reconeix el dret a la prestació per cessament d´activitat (dret a l´atur), i se´n duplica la durada.
 • Augmenten els terminis de prestació per cessament d’activitat:
MESOS COTITZATS MESOS DE PRESTACIÓ
de 12 a 17 4
de 18 a 23 6
de 24 a 29 8
de 30 a 35 10
de 36 a 42 12
de 43 a 47 16
de 48 a… 24
 • La prestació per contingències professionals (accident de treball i malaltia professional), es cobrarà des del primer dia de la baixa.
 • Els treballadors autònoms que estiguin de baixa per malaltia podran deixar de cotitzar a partir del segon mes de la baixa. La Mútua Col·laboradora es farà càrrec del pagament de les quotes.
 • Les dones, dins dels 24 mesos posteriors a la prestació de baixa per maternitat, gaudiran d´una tarifa plana de 60 euros al mes durant 12 mesos, sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat.
 • Tots els treballadors autònoms podran accedir a la formació continua i al reciclatge professional.
 • Nova prestació per cuidar nens amb càncer o altres malalties.

Multes per contractació Irregular de treballadors autònoms.

Es modifica la Llei d´Infraccions i Sancions en l´Ordre Social. A aquests efectes s´introdueixen multes entre 3.126 euros i 10.000 euros per treballador per els empresaris que de forma irregular converteixin als seus empleats en falsos autònoms.

Pensions de la Seguretat Social.

En matèria de pensions les novetats han suposat els següents canvis:

 • Augment les pensions a partir de l’1 de Gener del 2019 un 1,6% amb caràcter general. Les pensions mínimes, les no contributives i SOVI s’apugen un 3%.
 • La pensió de viduïtat eleva la base reguladora del 56% al 60%.
 • L’import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec

quedarà en 835,8€ al mes, la de sense cònjuge en 677,4€ al mes i la de cònjuge no a càrrec en 642,9€ al mes.

 • La pensió màxima se situa en 2.659,41€ al mes en 14 pagues i 37.231,74€ a l’any.
 • Es recull també l’abonament d’una paga per la diferència entre la revaloració de l’1,6% que es va aplicar al 2018 i l’ 1,7% resultat de calcular la mitjana dels índexs mensuals dels últims 12 mesos. Els pensionistes rebran la paga abans del mes d’abril de 2019.
 • Les pensions de jubilació que es causin abans de l’1 de gener de 2020 se’ls aplicarà la regulació de la pensió, en les seves diferents modalitats, requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions vigents abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost (règim anterior a l’1 d’abril de 2013).

L’Equip de professionals d’ AGS Servei COEC

Per consultes o aclariments singulars, contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable per als col·legiats – situada a la 4ª planta del Col·legi – trucant  al 93 304 19 20 o per e-mail a ags.laboral@coec.cat per concertar una cita si cal. Pàgina web: http://www.agscoec.com/

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »