AGS Logo

Blog

OBLIGACIONS TRIBUTARIES DE LES CLÍNIQUES DENTALS

En aquest article volem recordar, quines són les obligacions tributàries de tot professional de l’odontologia que sigui titular d’una clínica dental. Les clíniques dentals, com succeeix en totes les activitats empresarials i professionals, tenen d’una banda l’obligació de tributar (pagar impostos) i d’altra de complir amb una sèrie d’obligacions de caràcter formal. Algunes d’aquestes obligacions formals, són les que tractarem i desenvoluparem en aquest article, doncs ens trobem que el professional no sempre és conscient de la importància que tenen.

Principals Obligacions Formals dels professionals.

  1. L’obligació de cursar l’alta d’inici d’activitat i possibles modificacions censals.
  2. L’obligació de presentar declaracions, autoliquidacions i comunicacions.
  3. L’obligació de portar i conservar llibres de comptabilitat i registres.
  4. L’obligació d’expedir i entregar factures.
  5. L’obligació d’entregar un certificat de retencions practicades als obligats tributaris perceptors de les rentes subjectes a retenció.
  6. L’obligació de facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions administratives.

1. Obligació de cursar l’alta d’inici d’activat i possibles modificacions posterior del cens

Abans d’iniciar l’activitat, cal seguir una sèrie de tràmits necessaris. Tota persona o entitat (amb personalitat jurídica o no) que vagi a desenvolupar una activitat empresarial o professional, caldrà que informi a l’Administració Publica, quina serà l’activitat econòmica que durà a terme. Això vol dir que cal tenir en compte en quin epígraf d’IAE es donarà d’alta l’activitat econòmica. En la majoria dels vostres casos, haureu d’informar a hisenda que la vostra activitat serà l’odontologia. I per fer-ho caldrà que presenteu un document específic (model 036) a hisenda en el moment d’iniciar l’activitat. Aquesta mateixa declaració censal també s’utilitzarà en cas que s’hagi de comunicar qualsevol modificació en la situació tributaria del professional, inclús quan hi hagi canvis en el domicili fiscal o social, o també per fer la baixa en aquests cens. A part de donar-se d’alta a l’activitat, també haurà d’informar a quines obligacions tributaries estarà subjecte. Com ja és sabut, en el col·lectiu de la odontologia no caldrà donar-se d’alta d’IVA ja que aquesta activitat està exempta.

2. Obligació de presentar declaracions i autoliquidacions

Una vegada iniciada l’activitat, cal tenir en compte altres aspectes formals. Com és normal, el professional odontòleg està molt ocupat en la seva feina i moltes vegades no disposa de temps per a tasques administratives. Per això, és recomanable deixar aquesta feina a un Gestor i que estigui ben assessorat en tot moment.

Depenent de la forma en que el professional s’hagi organitzat per desenvolupar la seva activitat, i de la forma jurídica que hagi decidit adoptar, les seves obligacions formals seran unes o altres.
Si desenvolupa l’activitat com a persona física, professional individual, aquest tributarà per IRPF. Estarà obligat a presentar la Declaració de la renda de periodicitat anual (Model 100). A més, és molt probable que estigui obligat a realitzar pagaments fraccionats trimestralment, o el que és el mateix, pagaments a compte del IRPF (Model 130). El tipus que s’aplica per a calcular

aquest pagament a compte és del 20% sobre el rendiment net (és a dir sobre la diferència entre els ingressos i les despeses en que incorre en la seva activitat). Com que és molt probable que el IRPF resultant de la Declaració de la renda, difereixi d’aquest 20% que ha anat liquidant a l’Administració tributària a través dels pagament a compte, quan acabi l’exercici haurà de passar comptes amb hisenda, i per això, o bé li retornaran diners quan presenti la declaració de la renda o bé n’haurà de pagar.

Si el contribuent va optar per realitzar la seva activitat a través d’una forma societària mercantil, la societat en lloc de tributar per IRPF ho farà per Impost de Societats, i ho farà al tipus únic del 25%, tot i que el soci professional no quedarà en cap cas exempt de tributar per IRPF pels ingressos pel desenvolupament de seva tasca professional, que haurà facturat a la seva pròpia societat. Les societats estan obligades a fer pagaments fraccionats de l’ impost de societats a través del Model 202, que és el model de presentació que s’utilitza per fer els pagaments a compte de l’ impost de societats de l’ exercici en curs. Una vegada es tanca l’exercici, com a molt tard al 25 de juliol, cal que es presenti i liquidi l’ impost de societats (Model 200).

Si el professional o al entitat, desenvolupa la seva activitat en un local de lloguer, per la renta satisfeta per aquest lloguer, és probable que hagi de practicar una retenció (cal recordar que l’obligat a retenir és sempre el pagador). Aquesta retenció practicada l’haurà de liquidar a hisenda cada trimestre a través del Model 115.

Si a més a més, el professional o la societat, té treballadors, caldrà que un cop al trimestre liquidi les retencions practicades en cada nòmina a hisenda a través del Model 111. De la mateixa manera, si en el pagament a algun proveïdor professional li ha practicat també alguna retenció, aquesta també s’inclourà en el Model 111.

3. Obligació de confeccionar llibres de comptabilitat i registres

Els professionals individuals no cal que portin una comptabilitat mercantil ni seguir el Pla General Comptable, però sí que estan obligats a portar un registre d’Ingressos, un registre de Despeses i un registre de Bens d’Inversió. Aquesta obligació és la mateixa que tenen les societats civils professionals.

En canvi les societats mercantils cal que portin una comptabilitat més complexa ja que han de seguir les normes del Pla General Comptable i estan obligats a presentar les Comptes Anuals de l’exercici, les quals es composen d’un balanç, una compte de pèrdues i guanys i una memòria. Aquestes comptes anuals cal que s’inscriguin en el Registre Mercantil així com també les actes de junta de socis i de consell d’administració, en el cas d’existir. Les societats civils no professionals (aquelles amb objecte mercantil), com que també tributen per impost de societats, també hauran de portar una comptabilitat mercantil, però no caldrà que presentin Comptes Anuals al Registre Mercantil.

Cal conservar els llibres de registres durant almenys 5 anys (l’any en curs i els 4 anteriors). En el cas de les amortitzacions, conservar durant tot el període d’amortització més 4 anys més.

4. Obligació d’expedir i entregar factures

Qualsevol empresari o professional té l’obligació formal d’expedir i entregar una factura per cada una de les prestacions de serveis que realitzi. Les factures d’un professional de l’odontologia han d’incloure la següent informació:

• El número de factura, i en el seu cas, la sèrie.
• La data de la prestació del servei.
• El nom i els cognoms, o denominació social completa, de l’emissor de la factura, així com també del pacient destinatari del servei.
• El NIF del professional (o CIF si es tracta d’una societat) així com també del pacient. • El domicili del professional o de la clínica i del pacient.
• La descripció dels serveis prestats (salvaguardant el que diu la Llei de Protecció de Dades). Per exemple “Tractament odontològic”.
• L’ Import del servei prestat que, que en el cas de l’odontologia, ja hem comentat que està exempt d’IVA i per tant caldrà fer-ho constar a través d’una anotació:

(*) operació exempta d’ IVA segons l’article 20. uno 5o de la Llei 37/1992

5. Obligació d’entregar un certificat de les retencions practicades als professionals i assalariats perceptors de les rentes subjectes a retenció

Al final de cada exercici, cal que la clínica entregui a tothom a qui s’hagi fet un pagament subjecte a retenció, un certificat amb les retencions practicades durant tot l’any. Aquest certificat serà de gran utilitat per qui el rebi quan hagi de fer la seva declaració de la renda.

L’obligació a retenir és sempre del pagador i neix en el moment en que paguem una nòmina d’un empleat o quan fem un pagament a un professional perceptor d’una renta subjecte a retenció (com pot ser el cas de pagaments a col·laboradors o a altres professionals independents que siguin persona física com notaris, advocats, etc…).

6. Obligació de facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions administratives

En algunes ocasions, l’Administració Pública pot actuar d’ofici i sol·licitar un requeriment de inspecció o comprovació.

En el cas dels professionals autònoms, el més habitual són requeriments de documentació, on el que es pretén és comprovar que els ingressos i despeses que s’han declarat es poden justificar mitjançant les seves factures corresponents, i alhora verificar la correcta deducció de les despeses, ja que a criteri d’hisenda poden haver algunes despeses que consideri que no són fiscalment deduïbles. La clínica té l’obligació de respondre, dins d’un període de temps concret, a aquests requeriments de l’Administració tributaria i ha d’aportar la documentació que se li demani. Evidentment, el professional també té uns drets davant de l’Administració tributaria que també pot i ha de fer valdre. Per això és molt important que estigui ben assessorat davant d’una eventual inspecció.

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »