AGS Logo

Blog

NOVETATS FISCALS PER L’EXERCICI 2017

Les principals novetats en matèria fiscal, que considerem poden afectar als professionals de l’odontologia en aquest exercici 2017 són:

Aplaçaments d’impostos. La normativa en la sol·licitud d’aplaçament s’ha tornat més restrictiva. Ja no es podran fraccionar els pagaments a compte de l’IS (per aquells que operin a través de societats mercantils), i en cap cas, les retencions practicades a compte sobre rendes del treball, activitats professionals, interessos, dividends,… Des d’octubre del 2015 ja no es podien fraccionar però en determinats casos el professional podia sol·licitar-ho…però ara ja no. De totes maneres, ell pagament a compte de l’IRPF dels professionals (afecta a gran part del col·lectiu) segueix sent fraccionable, així com també la Renda. El fraccionament de l’Iva es permetrà per Pymes i autònoms.

Notificacions Electròniques. Si fins ara l’obligació de relacionar-se via electrònica amb l’Agència Tributària afectava a les societats mercantils (SL, SLU, SLP,…etc), els nous canvis han obligat igualment a fer-ho a SCP, CB i a aquells professionals que precisin col·legiació obligatòria i que per la seva feina s’hagin de relacionar amb l’Administració. Els odontòlegs (persones físiques), de moment, queden exclosos per la seva relació amb l’Administració.

Impost del Patrimoni. Es prorroga, de moment, un any més. Hi haurà impost de Patrimoni al 2017. Impost sobre Béns Immobles (IBI). Augment d’aquest tribut en 2.452 municipis a nivell estatal.

Impost de Societats. S’Han produït diversos canvis en l’Impost de Societats per aquest nou exercici fiscal, però cal remarcar que cap d’ells afectarà significativament en la majoria de les societats mercantils dels professionals de l’odontologia. Alguns d’aquests canvis son:

–  Modificació en l’exempció per dividends, establint la no deducció de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats, sempre que es tracti de participacions amb dret a exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends com en plusvàlues generades en participacions.

 

–  Exclusió en la integració de la base imposable de qualsevol tipus de pèrdua que es generi per la participació en entitats ubicades en paradisos fiscals o en territoris que no arribin a un nivell de tributació adequat.

 

–  S’aprova la reversió dels deterioraments del valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en els períodes impositius previs al 2013 i que a partir d’aquesta data no ho son i hauran de realitzar un import mínim anual, de manera lineal durant 5 anys.

 

–  Es limita la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors per a grans empreses.

 

–  S’Estableix un nou límit per l’aplicació de deduccions per doble imposició que es xifra en el 50% de la

quota íntegra per empreses amb una xifra de negocis superior a 20 milions d’euros.

Clàusules sòl. S’Han introduït mesures de regularització pel cobrament dels interessos indegudament pagats en les hipoteques amb clàusules sòl. Aquestes mesures impliquen el tractament fiscal en l’IRPF en funció de com i quan s’han cobrat aquests imports. Serà important consultar amb el seu gestor com han de tributar aquestes quantitats en el seu IRPF.

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »