AGS Logo

Blog

NOVETATS EN LES CLÀUSULES SÒL I NOVA DEDUCCIÓ FISCAL EN L’IRPF

En aquest article ens agradaria parlar de dos temes que estan d’actualitat i dels quals probablement se’n continuï parlant en els propers mesos. D’Una banda comentarem la nova normativa sobre les “clàusules sòl” i per l’altra, la nova deducció fiscal en IRPF destinada a fomentar la inversió de persones físiques en el capital d’empreses de petita o mitjana dimensió.

Tractament fiscal de les clàusules sòl.

Amb efectes des del passat 21 de gener del 2017 i exercicis fiscals anteriors no prescrits, ha quedat regulat el tractament fiscal de les quantitats rebudes per la devolució de les clàusules sòl que limitaven els tipus d’interès d’alguns préstecs hipotecaris i quin serà el tractament fiscal d’ aquestes devolucions en l’IRPF del contribuent, és a dir, si aquestes quantitats tindran el tractament d’un ingrés o guany patrimonial, o pel contrari no serà així.

Segons la LIRPF, disp. Adic. 45a redacc. RDL 1/2017 disp. final 1a. BOE 21-01-17, el tractament fiscal serà el següent:

1)  Si l’immoble sobre el que hi havia una hipoteca o préstec hipotecari amb clàusula sòl s’utilitzava per a us particular (per ex. habitatge habitual o segona residencia) aquesta devolució no s’haurà de declarar con un ingrés. A més a més, la citada norma aclareix que fins i tot els interessos de demora addicionals que el banc hagi de pagar tampoc hauran de tributar.

2)  En relació amb el punt anterior, si l’immoble sobre el que hi havia el préstec hipotecari era o és el seu habitatge habitual i vostè va aplicar, com marcava la llei, la deducció sobre el capital i interessos per inversió en habitatge habitual, li tocarà retornar a Hisenda la part que es va deduir per aquest concepte i que correspongui a la recuperació dels interessos que ara li hagi retornat l ́entitat bancaria. Per fer-ho haurà de presentar les corresponents declaracions complementàries d’IRPF de tots els anys no prescrits. Però en el cas que l’acord impliqui que la devolució dels corresponents interessos s’apliquin a la taula d’amortització vigent i pendent, no haurà de presentar cap declaració complementària, doncs al reduir l’import de la hipoteca pendent ja estarà disminuint les futures quotes a pagar, i per tant, les futures deduccions seran menors.

3)  Si per contra, l’immoble sobre el qual hi havia una hipoteca o préstec hipotecari es va destinar a lloguer o a qualsevol tipus d’activitat econòmica i per tant es van deduir els corresponents interessos com a despesa, al rebre la devolució de la clàusula sòl també haurà de fer les corresponents declaracions complementàries declarant en aquest cas una menor despesa.

Serà molt important que en l’acord que es formalitzi quedi ben clar quina part de la que es retorna pertany als interessos de cada exercici fiscal, així com també quina part correspon a possibles interessos de demora.

D’Altra banda el termini per a presentar aquestes declaracions complementàries dependrà de la data de l’acord de la citada devolució i la finalització del següent termini de presentació de l’IRPF .

Nova deducció Fiscal en l’IRPF: la Inversió de Persones Físiques en el Capital d’empreses de recent constitució.

La Llei d’Emprenedors va introduir una interessant deducció fiscal en l ́impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Es tracte de fomentar la inversió de persones físiques en el capital d’empreses de recent constitució. La mesura va destinada a aquelles persones físiques que volen convertir-se en socis-inversors minoritaris en empreses de reduïda dimensió. La mesura es coneguda col·loquialment com a “Business Angels”.

Com dèiem, qualsevol persona física se’n pot beneficar, doncs el benefici fiscal s’aplicarà en l’IRPF. L’Import de la deducció serà d’un 20% de la quantitat invertida i aquesta no podrà ser superior a 50.000€ anuals.

Característiques de la Inversió.

La inversió s’ha de formalitzar mitjançant l’adquisició d’accions o participacions socials en una empresa ja sigui en el mateix moment de la constitució de la societat o en un moment posterior mitjançant un augment de capital. No servirà la compra d’accions a un soci ja existent.

-La societat haurà de ser una SL, una SA o un Societat Laboral.

-No podrà cotitzar en Borsa

-L’Empresa haurà de tenir una activitat econòmica efectiva, és a dir, disposar de personal

i mitjans de producció propis. Queden per tant excloses les societats que únicament

gestionen o exploten immobles o carteres de valors.

-Els Fons Propis de l’Empresa no poden superar els 400.000 € en l’inici de l’any en que es

produeixi la inversió

-Tampoc podran haver transcorregut més de 3 anys des de que s’hagi constituït l’empresa.

-L’Inversor no podrà mai adquirir més del 40% del capital social (es tindran en compte les accions/participacions que tinguin els familiars de l’inversor)

-La Inversió s’haurà de mantenir un mínim de 3 anys i un màxim de 12 anys.

Per a poder provar davant d’Hisenda que estem complint els requisits necessaris per a poder aplicar-nos la corresponent deducció, l’empresa ens haurà d’emetre un certificat que acrediti el compliment de tots els requisits.

Quan més endavant l’inversor vengui les accions/participacions adquirides no haurà de tributar pel guany patrimonial generat sempre i quan aquest guany es reinverteixi de nou en una empresa que compleixi els requisits comentats.

En definitiva, com sempre diem, és tan important tenir la informació com estar ben assessorats per tal de poder decidir i actuar en la línia més convenient per a cada cas particular.

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »