AGS Logo

Blog

LES SOCIETATS CIVILS PRIVADES, COM ELS HI AFECTA LA REFORMA FISCAL DEL 2015

Des de que es va posar en marxa La reforma fiscal del 2015, que modifica els Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre Societats, es va anunciar que les societats civils privades, passarien a tributar per l ́Impost de Societats, a partir de l’1 de gener de 2016. Aquest fet, tal i com hem anat comentant en articles i conferències anteriors, ha provocat durant aquest últim any diverses opinions d’experts, així com també diverses consultes a la Direcció General de Tributs, alhora que ha forçat als socis d’aquestes societats civils a plantejar- se la necessitat de dissoldre-les, o si més no, de transformar-les en alguna altra figura de societat mercantil, com pot se una societat limitada o inclús també una societat cooperativa.

Què és una Societat Civil?

Una Societat Civil particular ha sigut una forma d’organitzar-se per a molts autònoms i professionals amb la intenció de compartir recursos (bens, diners i sobretot treball) per desenvolupar activitats de comerç, industria o prestació de serveis. Les seves obligacions formals eren les mateixes que s ́exigeixen actualment a l’empresari o professional individual, i d’entrada no tan complexes com les que son exigibles a les societats mercantils, sobretot per l ́obligació d ́aquestes últimes de portar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç. Les societats civils podien tributar, fins a finals de l’any passat, per IRPF, concretament pel concepte d ́atribució de rendes i no per l ́impost de societats, i això va ser en molts casos, una gran avantatge. D’altra banda, també cal dir que existia una part menys agraïda, i ens referim al tema de la responsabilitat, que no era limitada, i per tant els socis havien de respondre personalment amb el seu patrimoni de tots aquells possibles deutes que generés aquesta societat.

Com els hi afecta el canvi?

D’ entrada és important comentar que la reforma a la que fem referencia afecta a les societats civils amb objecte mercantil. Segons la doctrina administrativa s’entén que hi ha objecte mercantil, quan es realitza una activitat econòmica de manera continuada, estable i amb ànim de lucre, excloent d’aquesta definició les activitats agrícoles, ramaderes, mineres i forestals, i també les activitats professionals. Aquest és un matís important en el sector de l’odonto- estomatologia, ja que la majoria de societats civils constituïdes en la professió, possiblement no tindran un objecte mercantil, si no professional, si bé és cert que també n’hi ha moltes que per les circumstàncies que es donaven en el moment de la seva constitució no es podran considerar professionals i per tant, com dèiem, si no volen passar a tributar per impost de societats, s’hauran d’adaptar a la llei de societats professionals o dissoldre’s.

1. Societats civils amb objecte mercantil

Aquelles societats civils que tinguin doncs objecte mercantil es veuen obligades a tributar, a partir de l’exercici 2016, per Impost de Societats. Per a dur a terme aquest canvi s’ha establert un règim transitori que permet que la societat 1) o bé pugui prendre l ́acord de dissoldre’s i liquidar els seus actius en el termini dels sis primers mesos del 2016, sense costos fiscals per la dissolució, o bé 2) si la idea dels socis es la de continuïtat, aquests podran prendre l ́acord, tal com dèiem al començament, de transformar-se en qualsevol forma de societat mercantil.

2. Societats civils amb objecte professional

Si parlem d’aquelles societats civils particulars que estiguin fent una activitat professional, com pot ser la odontologia o l ́estomatologia, de moment no els afectaria la reforma que estem analitzant, per tractar-se d’activitats precisament professionals. De totes maneres s’haurà d’estar molt alerta i analitzar bé cada cas, doncs segons varies consultes efectuades a la DGT, de moment només es considerarà que l’objecte d’una societat civil és professional quan els seus estatuts estiguin degudament adaptats a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, amb els requisits que la mateixa exigeix, i on els més destacables són els següents:

  • Que els socis professionals han de reunir els requisits exigits per l’exercici de l ́activitat professional que constitueixi l ́objecte social de l ́entitat i que aquests estiguin degudament col·legiats.
  • Que com a mínim, la majoria del capital i dels drets de vot, o la majoria del patrimoni social i del número de socis, pertanyin a socis professionals.
  • I que com mínim la mitat mes un dels membres dels òrgans d ́administració de la societat, siguin professionals. Si l’òrgan d ́administració fos unipersonal, o si existissin consellers delegats, dites funcions hauran de ser desenvolupades necessàriament per un soci professional.

    Per tant, en aquest sentit la nostra recomanació és la de revisar què diuen els estatuts de la societat per valorar si es compleixen o no, i prendre la decisió més adient en cada cas.

    Cal igualment reiterar que així com les societats civils amb objecte mercantil ja han quedat excloses de tributar per IRPF, les societats civils amb objecte professional podrien deixar de fer- ho també algun dia, sobretot degut als canvis constants que cada vegada més, es produeixen en matèria fiscal.

    Sent conscients que poden sorgir dubtes addicionals als que hem intentat aclarir en aquestes línies, ens posem a la vostre disposició des d’ AGS servei COEC, a la 4a planta del Col·legi.

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »