AGS Logo

Blog

LES SOCIETATS PROFESSIONALS

En aquest article parlarem sobre les societats professionals ja que des de que a l’any 2007 es va publicar la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, aquest ha estat un tema que ha afectat de ben a prop a la professió, i és per aquest motiu que quan un professional decideix associar-se i constituir una societat mercantil o civil, ha de saber en quins casos la nova societat haurà de ser estrictament una societat professional.

La Llei defineix com a societat professional a:

1.- Les societats que tinguin per únic i exclusiu objecte social l’exercici d’una activitat professional, i aquesta diu la Llei, és aquella que requereixi d’una titulació universitària oficial i la inscripció al corresponen Col·legi Professional.

2.- Quan es compleixi el punt anterior, la Llei obliga que la majoria del capital social i dels drets de vot, hauran de pertànyer a socis professionals.

Per tant, quan dos o més socis de la professió vulguin constituir una societat mercantil o civil pel desenvolupament de la seva professió hauran de valorar, primer de tot quina activitat desenvoluparà aquesta societat i en segon lloc tenir clar que si l’activitat a desenvolupar serà professional, quina serà llavors la composició dels socis d’aquesta societat per tal de complir els requisits legals que marca la Llei.

Exemple

Imaginem que tres professionals odontòlegs volen associar-se amb un quart soci no professional i constituir una societat limitada (SL). Imaginem que aquests socis professionals i no professionals volen explotar una clínica dental, treballant els tres primers com a odontòlegs i el quart com a responsable administratiu. Imaginem per últim que els socis professionals tinguin entre tots tres un 75% de les participacions. Doncs bé, aquesta societat haurà de ser segons la llei una societat limitada professional (SLP) perquè l’objecte social serà professional i perquè la majoria de participacions estarà en mans de socis professionals.

Com han de cotitzar els socis d’una societat professional?

Els socis professionals d’una societat professional hauran de cotitzar a través del règim d’autònoms (RETA) o a la Mutualitat de Previsió Social, amb indiferència del percentatge de participació i del desenvolupament o no de funcions directives. Recordeu que en el cas de les societats no professionals, l’enquadrament del soci dependrà del percentatge de participació en el capital de la societat i de si desenvolupen o no funcions de direcció.

Com s’han de retribuir els socis d’una societat professional per no tenir problemes amb Hisenda?

Quan el percentatge de participació d’un soci professional sigui igual o superior a l’25% les retribucions que obtingui de la societat per la prestació de serveis professionals hauran de valorar-fiscalment a preu de mercat. És a dir, el soci professional haurà de pactar unes retribucions pels seus serveis similars a les que haurien pactat parts independents.

A aquests efectes Hisenda estableix una sèrie de requisits, que si es compleixen, permetran presumir que les retribucions del soci s’han realitzat a preu de mercat. Aquests requisits (que recull l’Art. 18 Llei 27/2014 de l’ Impost sobre Societats) són els següents:

  1. Més del 75% dels ingressos de la societat han de procedir de l’exercici d’activitats professionals i han de comptar amb mitjans materials i humans adequats per desenvolupar-se.
  2. El resultat previ a la deducció de les retribucions dels socis ha de ser positiu i almenys el 75% de l’ esmentat resultat previ positiu s’ha de destinar a aquestes retribucions.
  3. Si hi ha treballadors amb funcions anàlogues als socis, la retribució individual d’aquests socis no ha de ser inferior a 1,5 vegades el salari mitjà d’aquests treballadors.
  4. Si no hi ha empleats, aquesta retribució no pot ser inferior a cinc vegades l’ IPREM.

Per tant, si es compleixen els requisits anteriorment esmentats, les retribucions dels socis es consideraran valorades a preu de mercat.

No obstant, si no es compleixen els requisits anteriors, cal recordar que el règim especial de valoració de les retribucions dels socis professionals és una presumpció a favor d’aquests, però que també és possible determinar altres preus de mercat per mitjà dels mètodes generals de valoració de les operacions vinculades.

Quina forma poden adoptar les societats professionals?

Una societat professional podrà constituir-se mitjançant qualsevol de les formes societàries previstes en la Llei, és a dir com a societat civil, societat limitada, societat anònima, etc., i es regirà segons la Llei de Societats Professionals i supletòriament per les normes corresponents a la forma de societat adoptada. Podrà desenvolupar si fos el cas, diverses activitats professionals sempre que qualsevol d’elles no s’hagués declarat incompatible per norma de rang legal.

Quina responsabilitat arriba als socis i a la societat?

La responsabilitat patrimonial de la societat professional i dels seus socis serà la següent:

1.- Dels deutes socials en respondrà la societat amb tot el seu Patrimoni, determinant-se la responsabilitat dels socis en funció de la forma legal adoptada. Segons quina sigui la forma legal adoptada, un creditor podrà reclamar el deute a la societat o al soci.

2.- Dels deutes socials que se’n derivin d’ actes professionals respondran solidàriament la societat i els professionals (socis o no) que hagin actuat.

3.- Les societats professionals hauran d’estipular una assegurança que cobreixi la responsabilitat en que aquesta pugui incórrer en l’exercici de la l’activitat o activitats que constitueixin l’objecte social.

Per últim, cal també saber que les societats professionals hauran d’estar inscrites al Registre Mercantil i al Registre de societats professionals del Col·legi Professional corresponent.

Es per tant important assessorar-se sobre quina opció pot ser més convenient en cada cas concret, tot i que com hem vist en aquest article, en l’àmbit de la professió d’odontologia, en la majoria dels casos l’associació haurà de ser professional i regir-se per la Llei de Societats Professionals.

L’Equip de professionals d’ AGS Servei COEC

Per consultes o aclariments singulars, contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable per als col·legiats – situada a la 4ª planta del Col·legi – trucant  al 93 304 19 20 o per e-mail a ags.fiscall@coec.cat per concertar una cita si cal. Pàgina web: http://www.agscoec.com/

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »