AGS Logo

Blog

LA NOVA LLEI D’AUTÒNOMS: NOVETATS I CANVIS MÉS RELLEVANTS

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 6/2017 del 24 d’octubre de Reformes Urgents del Treball d’Autònom. Aquesta llei tan esperada i que alhora afecta de manera molt directa a tot el col·lectiu de l’odonto-estomatologia, implica una sèrie de novetats i canvis entre els quals destaquen les següents:

 1. Novetats en matèria d’incentius
 2. Novetats en matèria de cotització
 3. Novetats en matèria d’IRPF
 4. Novetats generals

D’Altra banda, hem de recordar que més enllà d’aquest canvis i novetats, es mantenen una sèrie d’incentius que ja existien i que no s’han modificat.

Novetats en matèria d’incentius.

 1. Tarifa Plana. Ampliacions i canvis.

Fins ara si un treballador causava alta inicial en el RETA, tenia dret a aplicar-se la tarifa plana de 50€ de quota d’autònoms en la cotització mínima per contingències comuns o d’una reducció del 80% de la quota en les cotitzacions de base superior. Com a novetat, s’han aplicat unes millores en les quanties i els requisits exigibles que fins ara donaven dret a l’aplicació d’aquesta tarifa plana. Aquests canvis serà aplicables a partir de l’1 de gener del 2018 o són:

 • Es demana que l’autònom causi alta inicial o que no hagi estat donat d’alta ens 2 anys anteriors. Però si l’autònom ja havia estat donat d’alta anteriorment i ja havia gaudit de les bonificacions, haurà de transcórrer un període mínim de 3 anys de baixa per tornar a beneficiar-se dels incentius.
 • S’Amplia el període d’aplicació d’aquesta tarifa plana de 50€ de 6 a 12 mesos.
 • A partir del mes 13, amb independència de la base de cotització escollida, es podran aplicar unes reduccions del 50% durant els 6 mesos següents i del 30% durant els 6 mesos posteriors. Per tant existiran reduccions durant els primers 24 mesos. A més a més, si en el moment de donar-se d’alta es tenen 30 anys (o 35 anys en el cas de les dones) s’aplicarà la reducció del 30% durant 12 mesos addicionals, per tant en aquests casos les reduccions tindran una duració de 36 mesos.

 

 1. Incentius per contractació de familiars.

A partir del 27 d’octubre, aquells treballadors autònoms que contractin a familiars tindran dret a una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comuns durant un període de 12 mesos. La contractació haurà de ser indefinida com a treballador per compte aliena del cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins a segon grau. Això  sí, s’haurà de demostrar que el familiar contractat és realment un familiar per compta aliena i que per tant compleix els requisits d’ amenitat, dependència, etc. A més a més s’hauran de complir els següents requisits:

 • L’Autònom no podrà haver extingit contractes de treball (ni per causes objectives ni per causes disciplinàries) durant els 12 mesos anteriors, que hagin estat declarats judicialment improcedents. Tampoc haver efectuat acomiadaments col·lectius declarats no ajustats al dret.
 • Haurà de mantenir aquest contracte durant almenys 6 mesos, amb l’excepció d’alguns supòsits concrets com ara dimissió, mort, invalidesa i alguns altres.
 • L’Autònom haurà d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social en el moment de la contractació.
 • No es podrà aplicar aquesta bonificació a un familiar que hagi estat contractat per l’autònom durant els 24 mesos anteriors mitjançant un contracte indefinit. O en els últims 6 mesos mitjançant un contracte temporal.
 • Tampoc es podrà aplicar si el treballador ha finalitzat una relació laboral de caràcter indefinit amb una altra empresa durant els 3 mesos anteriors, a excepció que hagi estat per un acomiadament improcedent o col·lectiu.
 • El familiar contractat haurà d’estar inscrit com a demandant d’ocupació

De totes maneres, existeix encara molta confusió sobre aquesta novetat i la seva posada en pràctica, en el moment de la redacció d’aquest article, degut a que encara no hi ha constància de la derogació de la Llei anterior que contradeia precisament aquesta novetat.

 1. Familiars col·laboradors. S’Inclou la parella de fet.

Fins ara el cònjuge i els familiars de treballadors autònoms fins a segon grau que s’incorporessin al RETA per col·laborar en una activitat familiar, tenien dret a una bonificació sempre i quan no haguessin estats donats d’alta en els darrers 5 anys. La bonificació era del 50% de la cotització corresponent a la base mínima durant els primers 18 mesos i del 25% durant els següents 6 mesos. Doncs bé, des del 27 d’octubre passat la novetat és que també es podran aplicar aquesta bonificació la parella de fet que col·labori amb l’autònom.

 

És important matissar que es considerarà parella de fet aquella que hagi estat constituïda per aquells que no estant incapacitats per contraure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb cap altra persona i acreditin mitjançant un certificat d’empadronament, una convivència estable i satisfactòria ininterrompuda no inferior a 5 anys. Així mateix, l’existència de parella de fet s’acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun registre de la Comunitat Autònoma o Ajuntament o mitjançant document públic en el que consti la constitució de la parella.

 

 1. Incentius per maternitat o paternitat.

Una de les novetats que van entrar en vigor el passat 27 d’octubre han estat les bonificacions durant el període de maternitat o paternitat.

 • Durant el període maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, sempre que aquest període tingui una durada de com a mínim 1 mes, els autònoms podran aplicar-se una bonificació del 100% en les seves quotes del RETA. Aquesta bonificació es calcula aplicant la base mitja dels últims 12 mesos de cotització obligatòria que li correspongui per la seva activitat.
 • Aquest incentiu és compatible amb la ja existent bonificació pels contractes d’interinitat que es celebrin amb persones aturades per a substituir a treballadors autònoms en els supòsits de risc durant l’embaràs o la lactància natural, períodes de descans per maternitat, adopció i acolliment o suspensió per paternitat. Aquest bonificació recordem que és del 100% en les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les d’accidents de treball.

 

D’Altra banda, també ha entrat en vigor un nou incentiu per el període de reincorporació després de la maternitat. Aquest incentiu afecta a les treballadores autònomes que havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o tutela, tornin a realitzar una activitat per compte pròpia dins dels 2 anys següents a la data de cessament de l’activitat.

Aquesta tarifa plana consisteix en aplicar-se una quota de 50€ mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de reincorporació al treball, sempre que optin per cotitzar per la base mínima. Si opten per cotitzar per una base superior, la bonificació que podran aplicar-se serà del 80%, també durant els 12 mesos següents a la data de reincorporació.

 1. Incentius per tenir familiars a càrrec.

Si un autònom té a càrrec un menor de 12 anys (la novetat és que fins ara l’edat era de 7 anys) o a un familiar fins a segon grau amb situació de dependència o amb una discapacitat) té dret a percebre una bonificació del 100% de les seves quotes del RETA durant 12 mesos si no té empleats i contracta a un treballador per compte aliena.

El fet important és que l’autònom tingui un familiar a càrrec i contracti a un empleat. No cal que deixi de treballar ni que acrediti que realment cuidi a un familiar. Això sí, ha de complir amb els següents requisits:

 • Ha de romandre donat d’alta en el RETA durant els 12 mesos en que s’apliqui la bonificació i durant els 6 mesos posteriors
 • El treballador ha d’estar contractat durant tot el període de gaudi, que com a mínim serà de 3 mesos. El contracte podrà ser a temps complert o a temps parcial de com a mínim el 50%.
 • No ha d’haver tingut empleats en la data de bonificació i durant els 12 mesos anteriors. A excepció de que hagués signat un contracte d’interinitat per a substituir-lo/a per motius relacionats amb la maternitat.

 

 1. Autònoms amb discapacitat.

Si una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, una víctima de violència de gènere o una víctima del terrorisme causa alta inicial al RETA (o no ha estat donada d’alta en els darrers 2 anys) podrà aplicar-se els següents incentius:

 • Si cotitza per la base mínima, tindrà una quota fixe per contingències comuns de 50€ al mes durant el primer any. Si opta per una base superior, podrà aplicar-se una reducció del 80%.
 • Durant els següents 4 anys, tindrà dret a una reducció del 50% mensual.

Cal dir que aquesta bonificació ja existia i que la novetat ha estat reduir el termini de 5 a 2 anys el període en que l’autònom no hagi estat donat d’alta en el RETA en els darrers anys. La resta de supòsits s’han mantingut.

 

 1. Devolucions per pluriactivitat: d’ofici

Quan un treballador cotitza de manera simultània en el Regim General i en el RETA, i ingressa una quantitat superior a 12.739,09 (any 2017) té dret a sol·licitar la devolució del 50% de l’excés, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el RETA per contingències comuns.

Fins ara aquesta devolució s’havia de sol·licitat per part del treballador abans del 30 d’abril de l’any següent. Doncs bé, a partir d’ara serà la Tresoreria General de la Seguretat Social qui abonarà d’ofici aquestes quantitats. Ho farà abans de l’1 de maig de l’exercici següent, sempre i quant no concorrin especialitats o dificultats en la cotització que impedeixin efectuar la devolució en aquest termini, motiu pel qual es realitzarà més tard.

Aquesta novetat aportarà major tranquil·litat al treballador ja que fins ara eren molts els que acabaven perdent l’incentiu per no arribar a temps a sol·licitar-lo.

Novetats en matèria de cotització.

 1. Cotització per dies.

A partir de l’1 de gener del 2018 un treballador es podrà donar d’alta i de baixa fins a 3 vegades en un any. Aquestes altes i baixes tindran efectes des de la mateixa alta o baixa de l’activitat. Fins ara tenien efectes el primer dia natural del mes. A partir de la quarta alta o baixa anual els efectes seguiran sent el del primer dia natural del mes.

Això implicarà un estalvi real en cotitzacions per l’autònom.

 

 1. Base mínima per determinats autònoms.

La base mínima de determinats treballadors autònoms, com és el cas dels autònoms societaris (aquells que tenen un control efectiu de la societat i treballen en ella) i els autònoms persona física que desenvolupen una activitat pel seu compte i que durant l’any anterior van tenir contractats de manera simultània a 10 o més treballadors, és lleugerament superior a la base mínima de la resta dels autònoms. Aquesta base mínima és de 1.152,90€, el que implica una quota d’autònoms mínima també superior.

La novetat recau en que aquesta base mínima es determinarà cada anys en la Llei dels Pressupostos de l’Estat.

 

 1. Augmenten els terminis per canviar de base.

Els terminis per canviar la base de cotització augmenten a partir de l’ 1 de Gener del 2018. Es podrà realitzar fins a quatre vegades l’any, dins d’uns períodes concrets. Aquesta novetat aporta una major flexibilitat a l’autònom que fins ara estava limitat a dos terminis l’any.

 

 1. Reducció dels recàrrecs.

Si un autònom (o una empresa) no ingressa les cotitzacions dins del termini automàticament es genera un recàrrec del 20% a favor de la Seguretat Social. A partir de l’1 de gener aquest recàrrec es redueix al 10% si l’ingrés s’efectua durant el primer mes natural. Si ho fa a partir del segon mes natural, el recàrrec es manté en el 20%.

Novetats en matèria d’IRPF.

Entre les novetats que afecten a l’IRPF, ens troben amb:

 • Despeses deduïbles per treballar des de casa.

A partir del 2018 quan el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments d’aquest habitatge (tals com a aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet) resultaran deduïbles en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.

Com a exemple:

L’habitatge habitual d’un contribuent té 100 m². El contribuent afecta a l’activitat econòmica que desenvolupa 40 m². Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 5.000 euros.

Proporció de l’habitatge habitual afecte: 40 m² / 100 m² = 40%

Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%

Despeses deduïbles: 5.000 € x 12% = 600 €

Recordar que l’afectació parcial de l’habitatge al desenvolupament de l’activitat econòmica s’ha de comunicar a Hisenda a través de la presentació del model 036 / 037

 • Dietes deduïbles durant l’exercici de l’activitat en supòsits molt concrets.

També tindran la consideració de despesa deduïble les despeses de manutenció en els quals incorri el propi contribuent en el desenvolupament de l’activitat econòmica sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament (transferència bancària, o targeta de crèdit), amb els límits quantitatius que estableix l’art.9 del Reglament de l’IRPF, això és, amb caràcter general, 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és a l’estranger, quantitats que, al seu torn, es dupliquen si a més com a conseqüència del desplaçament es pernocta.

És important no oblidar el requisit que es realitzin en el desenvolupament de l’activitat econòmica, de tal forma, que la seva deducció estarà condicionada pel principi de correlació amb els ingressos, havent-se d’acreditar que s’han ocasionat en l’exercici de l’activitat i que són necessaris per a l’obtenció dels ingressos. De manera que quan no existeixi aquesta vinculació a l’activitat, o bé aquesta necessitat , l’Agència Tributària podrà considerar-los despeses no deduïbles.

La deducció de les despeses està condicionada, a més, al fet que quedin convenientment justificats mitjançant original de factura o document equivalent, imputats temporalment a l’exercici que correspongui i estiguin comptabilitzats o registrats en els llibres-registre que, amb caràcter obligatori, han de portar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, sempre que determinin el seu rendiment net en estimació directa en qualsevol de les seves modalitats.

Novetats generals.

Com a novetats generals principals, destacar que l’activitat de l’autònom passa a ser compatible amb el cobrament del 100% de la pensió de jubilació, sempre que acrediti tenir contractat almenys a un treballador. Fins ara només es podia cobrar el 50% de la pensió. També es passa a reconèixer l’accident “in itinere” de l’autònom que fins ara no estava reconegut. Aquest accident és el que pot passar a l’anar o tornar del lloc on es realitza l’activitat econòmica o professional, sempre i quan es cotitzi per contingències professionals (accidents de treball) i es tingui donat d’alta un domicili d’activitat a efectes fiscals, diferent del particular.

Per concloure, en aquest article hem tractat les principals novetats en la nova Llei d’Autònoms, si bé, recomanem contactar amb la gestoria per quantificar i enquadrar aquestes novetats dins de cada cas particular.

L’Equip de professionals d’ AGS Servei COEC

 

Per consultes o aclariments singulars, contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable per als col·legiats – situada a la 4ª planta del Col·legi – trucant  al 93 304 19 20 o per e-mail a ags.fiscal@coec.cat per concertar una cita si cal. Pàgina web: http://www.agscoec.com/

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »