AGS Logo

Blog

LA INSPECCIÓ DE TREBALL.

Coneixent que la Inspecció de Treball i Seguretat Social acostuma a realitzar més d’un milió d’actuacions anuals, pensem que és important que tot professional de l’odontologia sàpiga com actuar davant d’ una intervenció d’aquest tipus en matèria laboral.

Les principals preguntes que ens podríem fer son possiblement les següents: 1).  Què ens poden investigar?  2). Com es pot iniciar una inspecció? 3). Quan pot durar i com es pot desenvolupar? 4).  Com i quan finalitza una inspecció?

MATERIES OBJECTE D’INSPECCIÓ.

La funció de la Inspecció de Treball es basa en la vigilància i el control de la normativa laboral, tant en empreses com en empresaris o professionals persones físiques (autònoms). Les principals matèries sobre les que té competència d’actuació son Matèries Laborals, Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat Social. També Cooperatives i Treball d’Estrangers.

Alguns exemples dins de l’apartat de Matèries Laborals son el control de les hores extres, la contractació temporal, l’impagament de cotitzacions, la relació laboral i enquadrament del treballador, etc. Aquest últim punt està sent des de ja fa uns anys molt controlat dins de la professió. En l’apartat de Prevenció de Riscos Laborals s’avaluen els riscos, la formació, la vigilància de la salut, etc. Quan parlem de competència en Seguretat Social ens referim a faltes d’alta, incompatibilitat entre prestacions de la seguretat social amb el treball per compte propi o aliè, increment injustificat de les bases de cotització per accedir a prestacions, etc.

Un inspector de Treball no podrà preguntar ni requerir documentació sobre temes no relacionats amb matèries de la seva competència. Tampoc podran ser tramitats davant aquest organisme qüestions com acomiadaments o sancions disciplinàries, ni denuncies sobre temes que coincideixin amb aspectes que s’estan discutint en els tribunals quan el pronunciament pugui condicionar el resultat de l’actuació inspectora.

COM S’INICIA UNA INSPECCIÓ?

La Inspecció de Treball, al marge de les denúncies que pugui rebre i que per tant la facin actuar, planifica la seva activitat i realitza campanyes cada any. També es pot iniciar actuació a través de peticions d’informes judicials o d’altres òrgans de l’Administració con ara l’INSS, la TGSS, SEPE o l’Autoritat Laboral. Una tercera via d’inici d’actuació podria ser la decisió d’un inspector en actuar per pròpia iniciativa.

Algunes de les campanyes específiques que s’han posat en marxa en els darrers anys han estat sobre prevenció en les ETT i les empreses usuàries d’aquests serveis, contractes temporals sense causa, contractes a temps parcial i comprovacions de la realització efectiva de la jornada, quota de reserva de treballadors amb discapacitat en el cas d’empreses de més de 50 treballadors, discriminació laboral entre homes i dones, control de becaris i contractes de pràctiques, control de les falses cooperatives de treball associat i detecció de falsos autònoms, entre d’altres.

COM ES DESENVOLUPA?

El més habitual és que la Inspecció actuï mitjançant visita presencial al centre de treball però també ho pot fer citant a l’empresari o professional a les seves dependències. Inclús es podria produir una actuació que contemplés una visita in situ i una citació posterior a les pròpies oficines inspectores. En ambdós casos l’inspector demanarà aportar la documentació que consideri, informant que tant la falta de compareixença com la no presentació de tota la documentació constitueix un acte d’obstrucció en el procediment inspector i per tant podrà ser punible amb la corresponent sanció.

Els inspectors de treball poden presentar-se sense cap preavís a qualsevol centre de treball, estan facultats per entrar lliurement en qualsevol moment i sense preavís. La única excepció serà quan el centre de treball coincideixi amb el domicili particular de l’empresari. Però cal saber que la comunicació de la presencia inspectora podrà efectuar-se a l’inici de la visita o bé amb posterioritat si l’inspector considera que pot perjudicar el procediment de la inspecció.

La visita la podrà fer un inspector, un subinspector o fins i tot un tècnic habilitat. Cal tenir clar que l’actuació seguirà endavant tant si l’empresari o professional es troba present al centre de treball com si no s’hi troba, per tant serà recomanable que la clínica dental tingui preparat un protocol d’actuació en cas d’inspecció, i que per tant no pugui agafar per sorpresa a cap dels seus empleats.

Un exemple bàsic de protocol seria el següent:

                              PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’INSPECCIÓ DE TREBALL

La Inspecció de treball es pot presentar en les nostres instal·lacions sense cap preavís, per tant en cas de que això passes, s’haurà de notificar la situació immediatament al responsable de la clínica dental.

Si en el moment de rebre la visita el responsable de la clínica no es trobés en les instal·lacions, s’haurà de tenir en compte els següents punts per atendre correctament a la Inspecció:

1)     L’Inspector de treball, subinspector o tècnic habilitat s’haurà d’identificar. Tots ells disposen d’un carnet que acredita el seu càrrec.

2)     S’ha de col·laborar i facilitar la tasca de la Inspecció de Treball alhora que s’ha d’intentar no entorpir l’activitat de la nostra clínica. Es recomanable que el màxim responsable que es trobi en la clínica en aquell moment s’encarregui d’atendre a l’inspector mentre la resta de personal continua treballant.

3)     L’Inspector de treball podrà realitzar una inspecció física de tot l’espai del centre de treball, inclòs el magatzem i/o les sales annexes. També podrà demanar d’interrogar o sol·licitar la identificació del personal.

4)    Podrà sol·licitar documentació de l’activitat professional. Si hi hagués alguna informació de la qual no es tingués accés en aquell moment se li comentarà el motiu i que se li facilitarà amb posterioritat a la visita.

5)    L’Inspector no podrà registrar o buscar pel seu compte la documentació

 

La documentació que sol·licitarà Inspecció de Treball dependrà del tipus d’inspecció que s’iniciï, i per tant si es tracta d’una inspecció per detecció de falsos autònoms serà una i si per exemple parlem de riscos laborals, en serà una altra.

Com dèiem, cal col·laborar amb la Inspecció i a ser possible ser ordenat en l’entrega d’aquesta documentació. La obstrucció en el desenvolupament d’una Inspecció de Treball podrà considerar-se lleu o molt greu, i en ambos casos si això passa, se’ns podrà sancionar amb les corresponents quanties econòmiques per aquest concepte.

La diligència que ens entregarà l’inspector s’haurà de signar ja que únicament donarà fe de la seva recepció. Cal saber que aquestes diligències o Llibres de Visita s’hauran de guardar durant 5 anys des de la seva recepció.

COM I QUAN FINALITZA?

Unes setmanes o mesos després d’aquesta visita o visites es rebrà una carta amb el resultat de la inspecció que podrà ser un requeriment de rectificació de les deficiències detectades, una acta d’infracció o bé una notificació de que l’actuació ha caducat.

Es rebrà un requeriment quan l’inspector constati un incompliment i atorgui un termini perquè es procedeixi a rectificar-ho. També es podrà requerir i posteriorment sancionar. Un exemple seria requerir una rectificació en matèria de Riscos Laborals de les deficiències detectades i posteriorment sancionar. En canvi, en matèria de Laboral l’inspector podria sancionar directament o bé requerir perquè en un termini concret es modifiqui la incidència detectada. En matèria de Riscos Laborals, també es podria paralitzar l’activitat si l’inspector detecta que hi ha un risc greu i imminent, per exemple en seguretat.

Es rebrà una acta d’infracció quan l’inspector hagi proposat sancionar i l´autoritat laboral ho executi. L’Acta detallarà els fets comprovats directament per la Inspecció. Aquesta acta es podrà recórrer en un termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la notificació. En cas de que aquestes al·legacions es desestimin, encara tindrem un mes per presentar un recurs d’alçada i si fos igualment desestimat o no fos contestat es un termini de 3 mesos, ja només quedarà anar als Tribunals. Tot això sempre que es pugui demostrar que el que diu l’acta d’infracció no és cert.

ELS FALSOS AUTÒNOMS

La detecció de la figura del “fals autònom” per part de la Inspecció, està sent una pràctica habitual en els darrers anys en la professió. La pregunta general és i per què? què ha passat? Doncs bé, antigament, les clíniques dentals oferien l’especialitat del dentista titular del negoci, que era odontologia general i endodòncia. Més endavant va incorporar-se la ortodòncia, i en alguns casos el professional es va formar alhora que seguia treballant i per tant podia oferir aquesta especialitat ell mateix. Si no era el cas, el pacient tenia clar que havia d’anar a una clínica especialitzada en ortodòncia. Per tant la figura del col·laborador no existia com a tal. Amb el pas dels anys i l’evolució de la professió van anar apareixent altres especialitats i tècniques que en la majoria de casos s’havien de subcontractar. Les noves generacions de professionals sortien ja especialitzats. Això va fer que el professional de la clínica optés per contractar un altre professional que li donés cabuda en aquelles tasques que ell no oferia.

Des d’un punt de vista fiscal, que aquest professional col·laborador facturés els seus serveis mitjançant una factura era correcte, sempre que s’apliqués el percentatge de retenció vigent en aquests casos. Però des d’un punt de vista laboral, si no es pot demostrar que aquest professional és realment un professional independent amb estructura pròpia per prestar el servei, la inspecció pot considerar que hi ha una relació laboral i possiblement es requereixi regular la situació i també proposar sancionar a la clínica.

Els principals paràmetres en que es basa un inspector per considerar que el col·laborador és realment un professional independent, són que aquest demostri que factura directament als pacients, que demostri que compra material per a realitzar la seva activitat i que tingui un local on realitzi aquesta activitat, que haurà d’estar documentat amb un contracte de lloguer o de propietat, es important també que el historial clínic, referent al seu servei prestat, estigui en el seu poder. Si no es compleixen aquests requisits, la inspecció difícilment acceptarà altres arguments per evitar una relació laboral i per tant determinarà un enquadrament en el règim general de la seguretat social.

Les Inspeccions de Treball son intervencions que s’han de tenir molt present en el dia a dia d’una clínica dental, però com qualsevol qüestió administrativa, fiscal o comptable, cal estar ben informat i conèixer la normativa que es pot aplicar en cada cas, i fer-ho. Si tot està en ordre no s’ha de patir per tenir aquest tipus de comprovacions per part de l’Administració.

L’Equip de professionals d’ AGS Servei COEC

Per consultes o aclariments singulars, contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable per als col·legiats – situada a la 4ª planta del Col·legi – trucant  al 93 304 19 20 o per e-mail a ags.fiscal@coec.catper concertar una cita si cal. Pàgina web: http://www.agscoec.com/

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »