AGS Logo

Blog

LA CONTRACTACIO LABORAL I EL REGISTRE DE JORNADA EN LES CLÍNIQUES DENTALS

En els darrers articles l’actualitat ens ha portat a parlar de les últimes novetats en l’àmbit de la fiscalitat. En aquest número volem tractar dos temes habituals en l’àmbit del laboral i que ens trobem que afecten diàriament als professionals de l’odontologia, ja sigui persones físiques o societats mercantils.

D’Una banda els tipus de contractes de treball en règim general vigents, doncs som conscients que moltes vegades és important tenir petites nocions sobre aquesta qüestió alhora de plantejar-nos una possible contractació/incorporació en la nostra activitat. En segon lloc les últimes novetats en el registre diari de la jornada dels treballadors , doncs és un tema que s’ha anat regulant de manera diferent al llarg del últims anys i això ha estat objecte de canvis en les empreses i en l’actuació dels inspectors de treball.

Contractes de treball en Règim General.

Tant en el nostre ordenament jurídic com en l’Estatut dels Treballadors, s’estableixen actualment diverses modalitats de contractes de treball que es poden agrupar principalment en els següents tipus:

 1. Contracte de treball Indefinit
  • Indefinit Ordinari
   • de vinculació formativa
   • d’emprenedors
   • de microempreses o empresaris autònoms
  • Indefinit Fixe-Discontinu
  • Transformacions de Temporals a Indefinits

 

 1. Contracte de treball Temporal
  • Per circumstàncies de la producció
   • de vinculació formativa
  • Per Obra i Servei
  • D’ interinitat
  • De relleu

 

 1. Contracte de treball per a la Formació i l’Aprenentatge

 

 1. Contracte de treball en Pràctiques

 

Les necessitats puntuals de cada cas faran que el professional pugui decantar-se cap a un o altre tipus de contracte per a la nova incorporació, però és important saber que la prestació de serveis mitjançant contractació indefinida, temporal i en pràctiques pot desenvolupar-se tan a temps complert com a temps parcial. En canvi els contractes per a la formació i l’aprenentatge no permeten la jornada a temps parcial.

Contractes bonificats

També és important estar informats de que actualment existeixen diferents bonificacions/reduccions a la Seguretat Social així com alguns incentius fiscals en funció del tipus de contracte seleccionat. Aquests beneficis s’apliquen habitualment a col·lectius específics amb major dificultat per accedir a l’ocupació (joves menors de 30 anys, majors de 45 anys, etc…) i acostumen a estar condicionats a l’increment de plantilla de l’empresa i al seu manteniment durant el període en que s’apliqui aquest benefici.

Alguns dels contractes bonificats més habituals, sempre i quan es compleixin els requisits que se’n demanen, son:

 • Contractes en pràctiques
 • Contractes d’emprenedors
 • Contractes a temps parcial amb vinculació formativa
 • Contractes de joves per microempreses i empresaris
 • Conversions de contractes a indefinits

 

D’Altra banda, també hi ha incentius per a la contractació de treballadors discapacitats, i aquí els requisits són menys exigents aplicant-se tant a contractes indefinits com temporals. De la mateixa manera, les quanties de bonificacions/reduccions son de major quantia que en els altres supòsits, doncs l’objectiu en aquest cas és afavorir la introducció en el mercat laboral d’aquest col·lectiu.

 • Contractes a persones amb discapacitats

Registre Diari de la Jornada laboral.

L’Obligació de portar un registre diari de la jornada laboral dels treballadors d’una empresa neix probablement de la difícil interpretació, i la conseqüent controvèrsia, del redactat de l’article 35.3 de l’Estatut dels Treballadors sobre el còmput de les hores extraordinàries.

Malgrat aquesta controvèrsia, Inspecció de Treball sempre ha considerat i ha deixat ben clar que per poder realitzar un correcte control de les hores extraordinàries realitzades pels treballadors, l’empresa havia de realitzar un registre diari de la jornada de treball, totalitzar-lo a final de mes i entregar-lo de manera resumida, juntament amb la nòmina, a final de mes. Tot això amb independència de si el treballador realitzava o no hores extraordinàries. És a dir, s’havia de realitzar aquest registre sí o sí, i en ell ja es veuria si un treballador havia realitzat hores extraordinàries o no.

Posteriorment, amb nou redactat de l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors al desembre del 2013 (mitjançant l’aprovació del Real Decret – Llei 16/2013) quedava regulat expressament que els treballadors a temps parcial havien de portar un registre de la jornada diària i entregar un resum totalitzador (de les hores ordinàries i extraordinàries). Amb aquesta nova norma la inspecció de Treball va potenciar l’actuació de control sobre les empreses per comprovar si efectivament s’estava complint amb la normativa, i al mateix temps va començar a requerir i sancionar aquelles empreses que no portaven un registre diari de jornada en els treballadors a temps complert, malgrat la norma no feia referència de forma directa a aquests col·lectiu de treballadors.

Aquesta actuació de la inspecció encara es va intensificar més després de la decisió de dues sentències de l’Audiència Nacional presentades per la representació sindical de dos entitats bancàries mitjançant una demanda de conflicte col·lectiu on se’ls va donar la raó i es va obligar a les empreses a portar el registre diari de la jornada de treball de forma general per a tota la plantilla, tant si eren treballadors de jornada completa com si ho eren a jornada parcial. A més a més, al març del 2016, la Direcció General d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, mitjançant una instrucció, va fixar els criteris i el modus operandi a seguir pels inspectors de treball per a requerir aquests registres de tota la plantilla a les empreses i sancionar-les si no ho estaven complint.

Però mesos més tard les direccions de les entitats bancàries van recórrer les sentències de l’Audiència Nacional al Tribunal Suprem  i aquest es va pronunciar fa pocs mesos mitjançant les sentències del 23 de març  i del 20 d’abril d’aquest any, assentant jurisprudència al respecte i declarant com a conclusió que les empreses no tenen l’obligació de portar un registre de jornada d’aquells treballadors a jornada completa per a controlar si es realitzen hores extraordinàries o no. Això permet a l’empresa no tenir l’obligació de portar el controvertit registre  en el cas del treballadors de jornada completa, però no l’ eximeix en cap cas de portar el control de les hores extraordinàries si se’n fessin, ni tampoc de la seva obligació de registrar diàriament la jornada dels treballadors a temps parcial.

Per corroborar tot això estàvem esperant la pronunciació de la Inspecció de Treball que ho acaba de fer recentment emetent una altra instrucció complementaria on indica que efectivament no és obligatori portar un registre diari de la jornada dels treballadors a temps complert.

Com a conclusió a tota aquesta informació volem recordar que les clíniques dentals i tots aquells professionals amb personal al seu càrrec ja no tindran l’obligació de portar aquest registre per a treballadors a temps complert (que no facin hores extraordinàries) i que tants maldecaps ha ocasionat en els darrers anys…

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta singular que us pugui afectar de manera més concreta.

L’Equip de professionals d’ AGS Servei COEC

 

Per consultes o aclariments singulars, contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable per als col·legiats – situada a la 4ª planta del Col·legi – trucant  al 93 304 19 20 o per e-mail a ags.fiscal@coec.cat per concertar una cita si cal. Pàgina web: http://www.agscoec.com/

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »