AGS Logo

Blog

LA BAIXA MÈDICA DEL PROFESSIONAL ODONTÒLEG AUTÒNOM

És habitual pensar que quan un treballador, enquadrat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) es posa malalt (ja sigui per malaltia o per accident) no té dret a cobrar cap prestació, i això no és així.

En primer lloc hem de diferenciar entre incapacitat temporal derivada de contingències comuns (per exemple una grip) i la derivada de contingències professionals (per exemple un accident produït durant l’execució del treball de l’autònom). El tractament i la prestació obtinguda en cada cas, serà diferent.

Incapacitat Temporal derivada de contingències comuns.

Es pot sol·licitar el pagament directe de la prestació des del moment en que els Serveis Públics de la Salut (CAP) emeten el comunicat de baixa mèdica, és a dir, des de que el professional mèdic ha determinat que s’inicia un procés de baixa.

El primer que haurem de saber és si la prestació ens la pagarà una Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social o bé l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS). Aquesta informació la trobarem en la resolució d’alta del Règim de Treballadors Autònoms, i en el cas de correspondre a la Mútua, també s’especifica el nom de la mateixa. Tant l’INSS com les Mútues Col·laboradores tenen un imprès propi per sol·licitar el pagament directe, el qual s’haurà d’emplenar i aportar, juntament amb la següent documentació:

 • Impresos complimentats (sol·licitud de pagament directe i model 145)
 • Tres últims rebuts d’autònoms anterior a la baixa mèdica
 • Comunicat de baixa emesa pel Servei Públic de la Salut
 • Comunicat de confirmació nº1 de la baixa mèdica
 • Declaració de la situació de l’activitat (es disposa d’un termini de 15 dies per a presentar aquest document):
  • Si es té local s’haurà d’especificar qui s’encarregarà del negoci durant la situació de baixa o si per contra quedarà tancat. En el cas de tenir treballadors a càrrec es podrà posar un treballador com a responsable.

Quin serà l’ import de la prestació?

La prestació serà de diferents quanties en funció dels dies de baixa i segons base de cotització:

 • Del dia 1 al 3: no es cobrarà prestació
 • Del dia 4 al 20: es cobrarà el 60% de la base reguladora
 • Del dia 21 fins el dia de l’alta: es cobrarà el 75% de la base reguladora

La base reguladora correspon a la base de cotització del mes anterior de la baixa i el podrem veure en el nostre rebut d’autònoms. Per exemple, per aquest any 2018, la base mínima d’autònoms és de 919,80€, per tant si estem 23 dies de baixa per incapacitat derivada de contingències comuns, la prestació que es cobrarem serà la següent:

Base reguladora: 919,80 / 30= 30,66€

 • Del dia 1 al dia 3: 0€
 • Del dia 4 al dia 20, (seran 17 dies de baixa que cobrarem el 60% de la base reguladora): 30,66€*17*60%= 312,73€
 • Del dia 21 al dia 23, (seran 3 dies de baixa que cobrarem el 75% de la base reguladora): 30,66€*3*75%= 68,99 €.

L’Import total de la prestació en aquest exemple serà de 381,72€

Incapacitat Temporal derivada de contingències professionals.

En aquest cas, el primer que haurem de saber és si tenim la protecció coberta per aquesta incapacitat, és a dir, si en el moment de donar-nos d’alta d’autònoms o posteriorment, és va seleccionar aquesta opció com a prestació opcional. Aquesta informació l’obtindrem del darrer rebut d’autònoms, on haurà d’aparèixer el concepte “Cont A.T.”  o si no a la resolució d’Alta d’Autònoms tramitada en el seu moment.

En el cas de tenir aquesta contingència coberta, el procediment per sol·licitar el pagament de la prestació serà el mateix que en cas de contingències comuns, amb les diferències que l’import de la prestació es calcularà diferent, que el comunicat de baixa l’emetrà el facultatiu habilitat de la Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social i que la sol·licitud en tots els casos es presentarà davant la Mútua Col·laboradora.

Quin serà l’import de la prestació?

En aquest cas, la prestació tindrà un únic tram:

 • Des del dia següent de la baixa es cobrarà el 75% de la base reguladora fins al dia de l’alta.

Seguint amb l’exemple especificat en l’apartat de contingències comuns, on agafàvem el supòsit de 23 dies de baixa, la prestació que cobraríem seria la següent:

 • Del dia 2 al dia 23: 22*30,66€*75%=505,89€

Autònom en situació de Pluriactivitat: Règim General / RETA.

També cal saber, que hi ha casos on l’Autònom cotitza en ambos règims, és a dir, pot estar contractat per algun Hospital, Centre Mèdic o Clínica en Règim General, i alhora està també cotitzant pel RETA.

En aquest cas, quan gestioni l’alta d’Autònoms pot triar no cotitzar per IT, ja que està cobert per aquesta contingència com assalariat, i per tant, cobrarà la prestació mitjançant l’empresa on està exercint els seus serveis.Si tria cotitzar també per IT, podria cobrar la prestació a través de l’empresa com assalariat i a través de la Mútua Col·laboradora / INSS.

En canvi, un Autònom que només cotitza pel RETAestà obligat a cotitzar per contingències comuns amb la cobertura de la IT (Incapacitat Temporal).

En aquest sentit, és important i recomanable que més enllà d’associar únicament el pagament del rebut d’autònoms a la futura pensió de jubilació, caldria valorar en cada cas particular la base reguladora per la qual s’està cotitzant al RETA i si s’escau, modificar-la tenint en compte el comentat en aquest article.

L’Equip de professionals d’ AGS Servei COEC

Per consultes o aclariments singulars, contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable per alscol·legiats – situada a la 4ª planta del Col·legi – trucant  al 93 304 19 20 o per e-mail a ags.fiscal@coec.catper concertar una cita si cal.Pàgina web: http://www.agscoec.com/

 

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »