AGS Logo

Blog

FORMES D’OPERAR EN LA PROFESSIÓ: EMPRESARIINDIVIDUAL O SOCIETAT MERCANTIL?

Aquesta és una pregunta que sovint es formulen nombrosos professionals de l’odontologia, tant aquells que s’inicien en l’activitat com aquells que després d’un temps de professió es plantegen si estan operant, des d’un punt de vista fiscal, de la manera més beneficiosa possible per a la seva economia. Doncs bé, cal dir que la resposta no és tan senzilla com podria semblar a primer cop d’ull i dependrà sempre de cada cas particular.

Formes d’organització en la odonto-estomatologia.

Les formes d’operar més habituals en la professió són les següents:

-Com a persona física o empresari individual
-Com a societat civil professional (SCP) amb els estatuts degudament adaptats a la llei de societat professionals
-Com a societat mercantil (SL)

Ser un professional persona física o constituir una societat (civil o mercantil) són dos formes organitzatives amb avantatges i inconvenients, i per tant és recomanable no prendre una decisió precipitada en aquest sentit i assessorar-se correctament abans de donar un pas en alguna d’aquestes dues direccions, doncs en molts casos cal dir que podria ser costós voler tornar enrere.

Avantatges i inconvenients.

Un dels motius pels quals podem optar per constituir una societat mercantil (SL o SCP), és que aquesta facilita l’associació entre diferents professionals – o entre professionals i no professionals – que volen desenvolupar conjuntament l’activitat de l’odontologia. En el cas de voler constituir una SCP és imprescindible estudiar prèviament si es compleixen tots els requisits necessaris, i donat el cas, seria una manera de treballar de forma associada sense haver de constituir una societat mercantil. En qualsevol cas, les dues opcions permetran operar als socis sota el paraigües d’una mateixa entitat i facturar amb un únic codi d’identificació fiscal (CIF), a la vegada que els rendiments es distribuiran entre els socis de la SCP i cada un d ́ells ho integrarà a la seva declaració del IRPF.

D’Altra banda, constituir una societat mercantil (SL) implica que el tipus de responsabilitat serà limitada. Això vol dir que davant una possible situació d’insolvència de l’empresa, la societat respondrà amb tot el seu actiu, fet que permetrà d’entrada, salvaguardar el patrimoni personal dels socis. En canvi, el professional persona física, respondrà de forma il·limitada amb tot el seu patrimoni. En les SCP també responen els socis de forma solidaria. En qualsevol cas, aquest no hauria de ser el motiu principal alhora de decidir-nos, doncs hem de pressuposar que amb una bona direcció, gestió i assessorament del negoci això no hauria de succeir.

Pel que fa als tràmits a l’hora d’iniciar l’activitat, sempre serà més àgil i econòmic operar com a persona física que constituir una societat mercantil. Donar-se d’alta com a professional persona física implicarà realitzar uns tràmits relativament senzills tant amb Hisenda com amb la Seguretat Social. En canvi constituir una societat mercantil suposarà haver de realitzar una sèrie de gestions més complexes que implicaran uns majors costos així com també un major volum de tràmits. En el cas de les SCP els tràmits no són tan complexes com els d’una SL però si que seran una mica superiors als necessaris per operar com a persona física.

La tributació i la gestió comptable també difereix en els dos casos. A vegades, en el cas de la tributació, no s’acaba d’aprofundir del tot en el cas particular de l’interessat, i això ens pot portar a tenir una idea massa superficial del possible impacte fiscal. En termes generals, les societats mercantils tributen per Impost de Societats al tipus únic del 25%. Mentre que les persones físiques tributen per IRPF segons el rendiment anual que obtinguin, podent oscil·lar aquesta tributació entre el 24% i el 43% (exactament igual que en el cas de les SCP, on els socis només han de tributar per seu rendiment anual). Però no hem de perdre de vista que els socis d’una SL també tributaran per IRPF la part de la retribució que puguin tenir assignada com a nòmina, i addicionalment en el cas que a final d’any es vulguin repartir dividends, aquests s’integraran a la renta del soci tributant al tipus fix del 19% els primers 6.000€ i al 21% la resta. Per tant, és important deixar clar que una SL no sempre serà la millor opció des d’una òptica fiscal, especialment el cas d’aquesta professió. D’Altra banda, una societat mercantil haurà de portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, mentre que una persona física ha de portar una comptabilitat molt més senzilla, cas semblant a la comptabilitat d’una SCP.

Per finalitzar, aquells que vulgueu constituir una SL, haureu de tenir cura d’altres aspectes no menys importants, com anticipar-nos a les possibles interpretacions que pugui fer Hisenda sobre els motius reals de constituir una SL. Hisenda pot considerar que la constitució de la SL s’ha fet únicament per motius fiscals i per això podria obligar a que els rendiments dels socis siguin pel total dels beneficis de la SL, evitant que tributin per impost de societats al 25% i fent- los tributar per IRPF al soci. Una recent sentencia del TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) estima un recurs extraordinari d ́alçada per la unificació de criteri interposat pel Director del Departament d’Inspecció Financera i Tributaria de l ́Agencia Tributaria (AEAT) per una resolució del TEAR (Tribunal Econòmic Administratiu Regional) de Catalunya, que considera que quan una persona física presta serveis a través d’una societat, ha d’ imputar-se en el seu IRPF la totalitat del benefici obtingut per la societat.

Com veieu, és important estar ben assessorats i decidir correctament en funció de cada cas particular, però sobretot, tal i com dèiem a l’inici d’aquest article, és important no prendre cap decisió precipitada perquè “em van dir que…” o “vaig llegir que…”, doncs les circumstàncies de cada professional i de cada professió són diferents.

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »