AGS Logo

Blog

EM PLANTEJO COMPRAR UNA CLÍNICA DENTAL. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE.

Uns indicadors econòmics favorables i una notòria percepció de recuperació econòmica del país, comporta un efecte sobre l’obertura de nous negocis empresarials i professionals. El sector odontològic no queda al marge d’aquest dinamisme doncs s’observa un creixement de d’obertura de noves clíniques. Això es tradueix en la voluntat que tenen molts professionals d’obrir la seva pròpia clínica dental. Donat que darrerament, al nostre despatx se’ns ha incrementat el número de consultes sobre com es pot fer una valoració curosa pel traspàs de clíniques ja existents i també sobre quins són els passos a seguir a l’hora d’obrir un nou establiment, en aquest número volem tractar algunes consideracions importants que cal tenir en compte abans d’aventurar-nos en la compra d’una clínica ja existent o abans de tirar endavant l’obertura d’una nova clínica dental.

Evidentment no és el mateix comprar una clínica ja en funcionament que decidir obrir una de nova, i caldrà, en els dos supòsits, tenir en compte diferents aspectes rellevants.

Compra d’una clínica ja existent.

La adquisició d’una clínica que ja està en funcionament ens aporta diversos avantatges. La primera és que començarem l’activitat amb una cartera de pacients ja existents i per tant amb una facturació inicial mínima assegurada. I segurament serà una clínica que no s’haurà de donar a conèixer de cero en el seu entorn, sinó que segurament ja serà coneguda pel veïnat i pels pacients habituals. Això sí, prèviament haurem de fer una tasca d’investigació per estar segur que la clínica que comprem hagi estat gestionada de forma professional i del tot correcta i que no oculti una mala praxis professional ni una mala gestió comercial. Per altra banda, també ens permetrà accedir d’una forma molt més ràpida i immediata al inici de la nostra activitat.

El primer que haurem de saber és com i on buscar la clínica en traspàs que tant desitgem. Abans haurem de prendre la decisió si, el que volem és un traspàs únicament del negoci, o si volem un traspàs de negoci i local. Les dues formes de traspàs són igual de vàlides. El que ens acabarà fent decidir, és per una banda, el pressupost que tenim pensat invertir en l’adquisició de la clínica, i d’altra banda la rel.lació cost de propietat versus cost de lloguer que pot haver en cada cas. Evidentment també influirà el que trobem que s’ofereix en el mercat i en la zona que busquem. Els canals més habituals a l’hora de fer la recerca són les webs especialitzades d’internet. Així mateix el propi COEC disposa a la seva web, d’una borsa de clíniques en traspàs on els col.legiats poden insertar els seus anuncis.

Per tant és recomenable fer un estudi previ de la zona on volem delimitar la recerca i analitzar el número de clíniques ja obertes en el seu entorn d’influència.

Una altre feina que ens tocarà fer a l’hora d’analitzar com és la clínica que hem cercat, és fer un estudi econòmic-financer del negoci que volem adquirir. En primer lloc aniria bé saber si la clínica que volem adquirir està en mans d’un professional de l’odontologia o pel contrari està en mans d’un empresari no professional i sobretot si l’activitat pertany a una propietat organitzada en forma societària o no. Perquè volem saber això? Doncs perquè si la clínica dental està en mans d’una societat mercantil, tenim la possibilitat d’adquirir el negoci i per tant la clínica d’una forma molt àgil i ràpida a través de la compra de les participacions dels socis de la societat. Amb aquest tipus d’adquisicions ens estalviem refer qualsevol tipus de contracte mercantil que tingui subscrit l’actual propietari (per exemple contractes de lloguer, contractes amb proveïdors, amb raig X…) ja que no hi ha canvi en la propietat de la clínica, sinó que el que hi ha és un canvi de titularitat de les participacions de la societat. Ara bé, si optem per fer l’adquisició via compraventa de participacions de la societat, haurem d’analitzar molt profundament la situació econòmica-financiera de l’empresa que comprem, ja que a través de la compraventa de participacions socials adquirim tots els bens i actius així com totes les deutes i passius que tingui. I també ens podem trobar amb possibles regularitzacions de les administracions públiques pels exercicis fiscalment i laboralment no prescrits. Per això, recomanem pactar amb la part venedora la cobertura d’aquestes possibles contingències fiscals i laborals, per evitar que ens puguin afectar. Això és pot fer a través de la incorporació de clàusules de cobertura en el mateix contracte de compraventa o pactant una forma de pagament que garanteixi la cobertura de les possibles contingències futures.

Per tant, si el que desitgem és comprar una clínica que està en mans d’una societat mercantil, sempre serà més segur fer-ho sense passar per la compraventa de les participacions d’aquesta, i per tant, millor constituint una societat mercantil nova.

Com hem dit abans, a l’hora de valorar la clínica que volem vendre o comprar, haurem de tenir en compte la seva situació econòmica-financiera. Això passa per analitzar com a mínim els següents paràmetres:

  • la estructura d’ingressos. És a dir, l’evolució de la facturació dels darrers anys, així com el tipus de tractaments i el seu pes en el global de la facturació de la clínica.
  • la estructura de costos. Hem de saber quina proporció té la clínica de costos fixes (aquells que no depenen de la facturació, com pot ser el sou de la plantilla) i de costos variables (aquells que depenen del volum de facturació de la clínica, com pot ser la compra de materials).
  • El resultat o benefici de la clínica. Cal analitzar quin és el resultat absolut de la clínica així com extreure alguns índex financers que ens ajudarà a entendre quina si la xifra absoluta de beneficis de la clínica és coherent amb el volum de facturació i al tamany del negoci.
  • la seva cartera de pacients (fitxes en actiu, edat mitjana dels pacients, noves visites en el darrer any, revisions regulars, tipus de tractaments…)
  • l’estructura organitzativa de la clínica (nombre d’empleats, antigüetat de la plantilla, professionals que hi treballen…)
  • equips mèdics dels que disposa i el seu estat de conservació i revisió, així com saber quan es van adquirir i si ja estan del tot amortitzats o no.
  • els serveis que ofereix.
  • el quadre de tarifes de la clínica.

També haurem de considerar altres aspectes, com són els anys que fa que està en funcionament, i els costos implícits però no directes de la possible compra, com són els costos d’acomiadament del personal que adquirim juntament amb la resta del negoci. Mereix la pena aturar-nos un moment a analitzar un dels factors que més preocupa a l’hora d’adquirir un negoci, i és l’absorció que el nou propietari fa del personal del que disposa la clínica. En molts casos el personal és un factor positiu en l’adquisició d’una clínica ja existent, ja que mantenir una persona coneguda pels pacients, ajuda a que el traspàs sigui gradual. Per altra banda el nou propietari es pot trobar amb un personal que no és el que voldria, i un acomiadament podria ser un cost molt elevat i que no s’havia considerat a priori.

Tots aquests aspectes ens permetran fer una valoració global de la clínica que volem comprar i definir un preu de traspàs del negoci. No obstant, al marge de la valoració, hem de considerar altres factors com són l’oferta i la demanda del mercat.

Un altre factor a tenir en compte abans realitzar la compra, és comprovar que la clínica que adquirim compleix amb totes les normatives sanitàries, legals i tots els permisos necessaris (llicència d’activitat) per desenvolupar la seva activitat odontològica.

 

Obertura d’una nova clínica.

L’obertura d’una clínica nova, suposa començar cercant un local que ens agradi en una zona que sigui la desitjada. La primera qüestió que haurem de resoldre serà si volem un local de lloguer o de compra. Doncs tot depèn, com hem comentat en el punt anterior, del pressupost que tinguem a l’hora de fer la inversió inicial, de la capacitat creditícia que ens ofereixi la nostra entitat bancària per realitzar la inversió, i de la nostra voluntat de ser flexibles o de la capacitat que volem tenir a l’adaptació als canvis en el cas de necessitat d’un local més gran, de canviar de zona o ubicació, i per tant de la necessitat de mobilitat futura que tinguem. Un local de lloguer sempre ens permetrà adaptar-nos més ràpidament a canvis futurs ja que sempre ens dona més capacitat de moviments en cas de voler anar a un altre local més endavant. Mentre que un local de compra té l’avantatge que ens permet anar generar un patrimoni a mesura que anem amortitzant la inversió. I a vegades, la quota del préstec hipotecari pot arribar a ser molt semblant a la renta del lloguer mensual.

Una vegada tenim el local desitjat (sigui de lloguer o de compra), haurem de fer les inversions necessàries en instal.lacions, equipaments, mobiliari i utillatge per començar a treballar. És recomendable que aquestes inversions siguin dirigides o supervisades per un tècnic professional per tal que ens pugui assessorar de la millor manera. I una vegada acabades les obres i instal.lacions pertinents, és necessari sol.licitar la llicència d’activitat al municipi on ens trobem, la qual podem demanar-li que ens la tramiti al mateix arquitecte o tècnic.

Una vegada ho tenim tot a punt per començar a desenvolupar la nostra activitat dins la nostra clínica, caldrà donar-la d’alta al registre de clíniques dentals a través del COEC i haurem d’informar qui serà el responsable mèdic de la consulta dental. Aquesta és una figura molt important ja que serà la persona responsable màxima de la activitat mèdica de la clínica davant de tercers i dels pacients.

Evidentment caldrà que ens envoltem dels professionals i empleats que millor s’adaptin a la nostra manera de treballar. A l’hora de la contractació del personal, caldrà primer que el professional propietari de la clínica obtingui el Codi de compte de cotització a la Seguretat Social per tal que pugui contractar, i posteriorment donar d’alta als treballadors de la clínica i estar sempre molt ben assessorats en tots els aspectes laborals com per exemple el conveni del sector, les categories laborals i els canvis constants en les normatives vigents. No ens podem oblidar d’estar al dia i ben assessorat en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per fer tots aquests tràmits, recomanem al professional que cedeixi el seu certificat digital a la seva gestoria.

Serà important disposar d’un fons de reserva o estalvi suficient per fer front als primers mesos d’activitat i poder fer front als costos fixes inicials.

Per últim, haurà de donar d’alta el centre de treball a Hisenda i notificar, en cas de local de propietat, que aquest és un bé afecte a l’activitat i per tant exempt en l’impost de patrimoni.

 

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta singular que us pugui afectar de manera més concreta.

L’Equip de professionals d’ AGS Servei COEC

 

Per consultes o aclariments singulars, contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable per als col·legiats – situada a la 4ª planta del Col·legi – trucant  al 93 304 19 20 o per e-mail a ags.fiscal@coec.cat per concertar una cita si cal. Pàgina web: http://www.agscoec.com/

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »