AGS Logo

Blog

EL REGISTRE DIARI DE LA JORNADA LABORAL

Recentment, al 12 de març de 2019, s’ha publicat al BOE el Real Decret-Llei 8/2019, amb mesures urgents de protecció social amb la finalitat de lluitar contra la precarietat laboral en la jornada de treball. La mesura més important, entre d’altres, és l’obligació de les empreses a registrar diàriament la jornada de treball de tots els seus treballadors, al marge de la seva categoria o grup professional, amb independència que tinguin una jornada parcial o completa de treball, i aplicable a tots els sectors d’activitat i a totes les empreses.

La norma no estableix un sistema concret de registre, i remet al que es pacti en el conveni col·lectiu o en l’acord col·lectiu de empresa, i si no existeixen aquests pactes, al que decideixi l’empresari, prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors. Podria succeir que el conveni col·lectiu no hagi aprovat encara el reglament, i que per tant l’empresa hagi adoptat el seu propi sistema de registre, i que amb posterioritat s’hagi de modificar aquest sistema quan el conveni col·lectiu estableixi quin ha de ser el sistema de registre d’aplicació.

En el cas que el sistema de registre l’hagi escollit la pròpia empresa, el mètode escollit haurà de garantitzar la veracitat de les dades i haurà de reflexar cada dia de treball, l’hora d’inici, l’hora de finalització de la jornada, així com les dades del treballador, de forma que permeti individualitzar per cada treballador la totalitat de la jornada efectiva de treball diària realitzada, per a que d’aquesta manera es pugui registrar el saldo d’hores amb independència del tipus de jornada que realitzi. És convenient que el registre contingui les interrupcions de la jornada. Per tant, ni els calendaris laborals, ni els horaris laborals establerts es poden considerar un registre de jornada vàlid.

En quan al sistema adoptat per l’empresa, caldrà que l’empresari estableixi el sistema més convenient per a l’organització i caldrà tenir en compte les circunstàncies de cada empresa i les complexitats individuals de cada cas, com podria ser la prestació de serveis a distància on es podria aplicar un dispositiu mòbil a disposició dels treballadors. En els casos més habituals, com pot ser el dels centres de treball ubicats en un local determinat, com succeeix amb les clíniques dentals, un sistema útil podria ser la col·locació d’un sistema de fitxatxe de lector de targeta, de empremta digital, reconeixement facial, etc…

L’adopció d’un sistema de registre de la jornada, no eximeix l’obligació de confeccionar un registre de les hores extraordinàries. Les hores extraordinàries cal que siguin clarament identificades, tot i que es pot fer servir el mateix registre que per a la jornada diària.

El sistema que s’adopti caldrà que protegeixi les dades de caràcter personal dels treballadors i que no incompleixi la llei de protecció de dades.

Així mateix, l’ empresa estarà obligada a conservar els registres durant els 4 anys següents.

D’Altra banda és l’empresa que haurà de garantir que es compleix amb el registre diari de la jornada. En cas que no es compleixi, la Inspecció de Treball podrà sancionar a l’empresa. La comprovació de la existència del registre s’ha de poder efectuar en el mateix centre de treball i en el moment mateix de la inspecció per tal que no es pugui crear, manipular o alterar els registres a posteriori. Les sancions de la Inspecció de Treball poden anar des de 626€  a 6.250€, en funció de la gravetat dels fets.

Model Full Registre de la Jornada

Adjuntem model tipus de registre de jornada, si bé es podrà optar per sistemes més tecnològics com els que hem comentat anteriorment.

 

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta singular que us pugui afectar de manera més concreta.

L’Equip de professionals d’ AGS Servei COEC

Per consultes o aclariments singulars, contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable per als col·legiats – situada a la 4ª planta del Col·legi – trucant  al 93 304 19 20 o per e-mail a ags.laboral@coec.cat per concertar una cita si cal. Pàgina web: http://www.agscoec.com/

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »