AGS Logo

Blog

RENTA: DEVOLUCIÓ DEL 50% DE L’EXCÉS DE COTITZACIONS DEL 2016

Us recordem que aquells treballadors autònoms que hagin cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que durant l’any 2016 també hagin compatibilitzat la seva activitat amb un treball per compte d’altri, podran sol·licitar, si s’escau, la devolució de l’excés de quotes ingressades a la seguretat social, segons l’Ordre ESS/106/20167, de 9 de febrer, del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social.”

La quantitat màxima que podrà ser retornada serà del 50% de les cotitzacions que superin els 12.368,23 euros, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el Règim d’Autònoms, segons la seva cotització per les contingències comuns de cobertura obligatòria.

La devolució l’haurà de sol·licitar l’interessat durant els primers quatre mesos (entre gener i abril del 2017). L’últim dia hàbil per sol·licitar aquesta devolució serà el 28 d’abril del 2017.

Aquells col·legiats que estigueu interessats que us fem els càlculs corresponents, i en cas que procedeixi el corresponent tràmit davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, cal que us poseu en contacte amb nosaltres al més aviat possible.

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »