Laboral
  • Models de contractes vigents
  • Nòmines i Seguretat Social
  • Acomiadaments i Expedients de Regulació
  • Subvencions o bonificacions
  • Inspeccions de Treball

ÀREA LABORAL

Aquesta àrea cobreix dos àmbits diferenciats: el que com empresari li afecta en les relacions laborals amb el personal contractat i el que ha de tenir en compte com a treballador autònom exercint la seva professió.

Com empresari li oferim els serveis d’assessorament en contractació, estudis salarials i tramitació en matèria laboral i de Seguretat Social (models de contracte, adaptació al Conveni del sector, bases de cotització, etc…).

La quota d’abonament inclou la confecció de les nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social, l’elaboració trimestral de retencions a compte de l’IRPF i resum anual, els certificats anuals d’ingressos i retencions des treballadors i col·laboradors.

L’Elaboració i presentació de contractes laborals, tramitació d’altes i baixes mèdiques, variacions de les condicions de treball, certificats d’empresa per a la sol·licitud de prestacions dels treballadors (atur, pensions.), són també serveis que s’ofereixen dins d’aquesta àrea d’assessorament.

En relació al professional com a treballador autònom, oferim un servei d’estudis i assessorament per ajudar-lo a planificar la seva futura jubilació, així com situacions d’incapacitat professional.

DEVOLUCIÓ DEL 50% DE L’EXCÉS DE COTITZACIONS DEL 2016

Us recordem que aquells treballadors autònoms que hagin cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que durant l’any 2016 també hagin compatibilitzat la seva activitat amb un treball per compte d’altri, podran sol·licitar, si s’escau, la devolució de l’excés de quotes ingressades a la seguretat social, segons l’Ordre ESS/106/20167, de 9 de febrer, del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

+ informació