Fiscal i Comptable
 • Estimació Directa Simplificada
 • Societats Civils Particulars
 • Comunitat de Béns (CB)
 • Societats Mercantils
  (Anónimes i Limitades)
 • Inspeccions de l’Agència Tributaria

ÀREA FISCAL I COMPTABLE

Engloba la planificació econòmica i fiscal de l’exercici (factor clau per oferir un correcte assessorament), el seu seguiment periòdic, l’elaboració de les declaracions trimestrals i anuals, l’elaboració i seguiment dels llibres d’ingressos, despeses i béns d’inversió i, naturalment, l’atenció de consultes específiques.

Per descomptat, es gestiona l’elaboració de la Renda i Patrimoni, que integra altres possibles elements familiars i patrimonials.

En el cas de concórrer circumstàncies singulars del contribuent, ens encarreguem de la tramitació de les declaracions d’operacions intracomunitàries, retencions en el cas de locals de lloguer, etc.

Ens ocupem igualment de la constitució, transformació i gestió de societats (Civils, Comunitats de Béns i Mercantils), oferint eines que simplifiquen la captura a distància de les dades comptables per la confecció de l’Impost de Societats i dels Llibres Oficials.

Oferim diferents nivells d’abonament per a aquests servei, amb la finalitat d’adaptar-nos a les característiques del declarant i del model d’explotació de l’activitat escollida. Les nostres quotes són sempre flexibles, competitives i s’adapten al procés de creixement dels nous professionals.

Butlletí Noticies AGS Abril 2021

 • APLAZAMIENTOS EN EL PAGO DE LIQUIDACIONES TRIMESTRALES
 • TRABAJADORES QUE HAN PERCIBIDO UN ERTE DURANTE EL AÑO 2020
 • APLAZAMIENTO EXTRAORDINARIO DEL IRPF PARA TRABAJADORES EN ERTE
 • COMPROBACION DEL VALOR DECLARADO EN LA COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE
 • SUPLIDOS Y PROVISIONES DE FONDOS
 • DONACIÓN FAMILIAR para ayudar a constituir una negocio

+ informació